aktualności


Dodatki mieszkaniowe

I N F O R M A C J A

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć osobiście następujące dokumenty:

- wypełniony obowiązujący druk wniosku w powyższej sprawie,

- wypełniony obowiązujący druk deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (zaświadczenia o zarobkach, wszelkie decyzje potwierdzające dochód),

- wykazane zarobki powinny być wykazywane jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz skład ZUS za okres ostatnich trzech miesięcy,

- rachunek za energię elektryczną, wodę oraz odpady,

- wyznaczone punkty na wniosku potwierdza zarządca budynku,

- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w  sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków związanych z opłatami za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz energię cieplną,

- dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego  dochodu za 1 ha przeliczeniowy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wnioski powinny być składane do 25 dnia każdego miesiąca oraz w miesiącu, w którym kończy się przyznany już dodatek mieszkaniowy w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

Z up. Burmistrza

Andrzej Nowicki

Zastępca Burmistrza