aktualności


ZASADY ZAKŁADANIA FINANSOWANIA I KONSERWACJI DOMOFONÓW

ZASADY ZAKŁADANIA FINANSOWANIA I KONSERWACJI DOMOFONÓW
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WE WSCHOWIE

Montaż, finansowanie i konserwacja domofonów może odbywać się w następujący sposób:

Sposób I : Mieszkańcy budynku - klatki zgłaszają fakt zamontowania domofonu i jego konserwacji we własnym zakresie oraz na własny koszt informując o powyższym Spółdzielnię ( wcześniej uzgadniając ze Spółdzielnią warunki techniczne montażu)

Sposób II : Mieszkańcy budynku - klatki zgłaszają chęć posiadania domofonu :

- przedstawiciel budynku - klatki zleca Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie jego montaż i konserwację ( załącznikiem do pisma ? zlecenia będzie zgoda wszystkich mieszkańców budynku ? klatki posiadających tytuł prawny do lokalu),

- w takim przypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawi kalkulację kosztów zakupu materiałów tj. panel cyfrowy, elektronika, ramka do panela, ramka do spisu lokatorów, zasilacz do central cyfrowych, unifony ( okablowanie i montaż odbywa się na koszt Spółdzielni) i złoży zamówienie u producenta domofonów

- przedstawiciel budynku - klatki zbierze wśród mieszkańców potrzebną kwotę i zapłaci za fakturę wystawioną przez Spółdzielnię na jego osobę

- po zamontowaniu domofonu wraz z instalacją Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmie go do eksploatacji, a od pierwszego dnia następnego miesiąca wprowadzi do opłat odrębną pozycję za konserwację w/w urządzenia. Podstawę do wprowadzenia opłat za konserwację i przyjęcia urządzenia do eksploatacji stanowić będzie protokół odbioru technicznego instalacji domofonowej podpisany przez każdą ze stron

- miesięczny koszt konserwacji instalacji domofonowej od lokalu mieszkalnego corocznie ustala Zarząd Spółdzielni - aktualnie obowiązuje kwota 1 zł/lokal ( od kwietnia 2014r. będzie obowiązywała kwota 3 zł/lokal ).

 

Konserwacja obejmuje:

- konserwację, naprawy, wymianę elektrozaczepów i zamków

- naprawę instalacji oraz domofonów ( z wyjątkiem aparatów zamontowanych w mieszkaniach po upływie okresu gwarancyjnego)

- bieżące przeglądy instalacji domofonowej;

Wszystkie usterki należy zgłaszać wyłącznie do Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie do działu remontów.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej we Wschowie

 

Wschowa, 14.11.2012 r.